Language Assistance

Language Assistance Ayuda con el idioma

Tulong sa WikA 언어 지원 ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

In this year’s elections, some polling places will have translated sample ballots in Spanish, Tagalog, Punjabi or Korean that voters can use as a reference when voting. The polling places that will have them are determined by the Secretary of State. To find out if your polling place will have a translated sample ballot, or to request to have one sent to you before Election Day, please see the table on the next page. Requests must be received no later than 7 days before Election Day.

Voting Assistance

If you need assistance when voting, you may bring up to two people with you to your polling place, as long as they are not representatives of your employer or your union. Bring a family member or friend!

En las elecciones de este año, algunos lugares de votación contarán con muestras de boletas electorales traducidas al español, tagalo y coreano, que los electores pueden emplear como referencia al emitir su voto. El Secretario de Estado determina los lugares de votación que contarán con ellas. Para saber si su lugar de votación contará con muestras de boletas electorales traducidas, o para solicitar que se le envíe una antes del día de las elecciones, vea la tabla en la página siguiente. Las solicitudes deben recibirse a más tardar 7 días antes del día de las elecciones.

Asistencia al elector

Si necesita asistencia al votar, puede llevar con usted hasta dos personas a su lugar de votación, siempre y cuando no sean representantes de su empleador ni de su sindicato. ¡Lleve a un familiar o a un amigo!

Sa mga halalan sa taong ito, ang ilang lugar ng botohan ay magkakaroon ng mga isinalin-wika na halimbawang balota sa Espanyol, Tagalog o Korean na magagamit ng mga botante bilang sanggunian kapag boboto. Ang mga lugar ng botohan na magkakaroon ng mga ito ay tutukuyin ng Kalihim ng Estado. Upang malaman kung ang inyong lugar ng botohan ay magkakaroon ng isinalin-wika na halimbawang balota, o upang humiling na padalhan kayo nito bago ang Araw ng Halalan, mangyaring tingnan ang talahanayan sa kasunod na pahina. Ang mga kahilingan ay dapat matanggap nang hindi lalampas sa 7 araw bago ang Araw ng Halalan.

Tulong sa Pagboto

Kung kailangan ninyo ng tulong kapag boboto, maaari kayong magsama ng hanggang dalawang tao sa inyong lugar ng botohan, basta’t ang mga ito ay hindi mga kinatawan ng inyong pinagtatrabahuhan o inyong unyon. Magsama ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan!

올 해의 선거에서는 일부 투표 장소에 투표자들이 투표 시 참고할 수 있는 스페인어, 타갈로그어, 한국어로 번역된 샘플 투표용지가 비치됩니다. 샘플 투표용지가 비치되는 투표 장소는 총무처 장관이 결정합니다. 귀하의 투표 장소에 번역된 샘플 투표용지가 있는지 알아보거나, 선거일 이전에 받아보도록 요청하려면, 다음 페이지의 표를 참조하십시오. 요청은 선거일 이전 늦어도 7일 전에 접수되어야 합니다.

투표 지원

투표 시 지원이 필요하시면, 최대 2명까지 투표 장소에 데려갈 수 있습니다. 단, 도움을 주는 사람들이 귀하가 다니는 회사 또는 조합의 대리인이 아니어야 합니다. 가족이나 친구를 데려오세요!

Below is a list of precincts that will have translated sample ballots in Spanish, Tagalog or Korean that you can use as a reference tool when voting.

  • If your polling place has a translated sample ballot in Spanish, Tagalog or Korean, ask the staff for it when voting on Election Day.
  • If your polling place has a translated sample ballot in your preferred language but you wish to see it before Election Day, you can request one by calling our office at 530-886-5650, online at https://www.placercountyelections.gov/languages/, emailing the Elections Office at [email protected] or by mailing a written request to Placer County Elections, 3715 Atherton Road, Rocklin, CA 95765.

Abajo se encuentra una lista de los recintos electorales en los que las muestras de las boletas electorales se traducirán al español,
tagalo o coreano, que puede emplear como herramienta de referencia al emitir su voto.

  • Si su lugar de votación cuenta con una muestra de la boleta electoral en español, tagalo o coreano, pídala al personal al votar el día de elecciones.
  • Si su lugar de votación cuenta con una muestra de la boleta electoral traducida en su idioma de preferencia, pero desea verla antes del día de las elecciones, puede solicitarla llamando a nuestra oficina al 530-886-5650, o en línea en https://www.placercountyelections.gov/languages/, enviando un correo electrónico a la Oficina Electoral a [email protected] o enviando por correo una solicitud por escrito a Placer County Elections, 3715 Atherton Road, Rocklin, CA 95765.

Nasa ibaba ay listahan ng mga presinto na magkakaroon ng isinalin-wika na halimbawang balota sa Espanyol, Tagalog o Korean na magagamit ninyo bilang tool na sanggunian kapag boboto.

  • Kung ang inyong lugar ng botohan ay mayroong isinalin-wika na halimbawang balota sa Espanyol, Tagalog o Korean, hingin ito sa mga tauhan kapag boboto sa Araw ng Halalan.
  • Kung ang inyong lugar ng botohan ay mayroong isinalin-wika na halimbawang balota sa mas gusto ninyong ng wika ngunit nais ninyong makita ito bago ang Araw ng Halalan, makakahiling kayo nito sa pamamagitan ng pagtawag sa aming opisina sa 530-886-5650, online sa https://www.placercountyelections.gov/languages/, pag-email sa Tanggapan para sa Halalan sa [email protected] o sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na kahilingan sa Placer County Elections, 3715 Atherton Road, Rocklin, CA 95765.

다음은 투표 시 참고로 이용할 수 있는 스페인어, 타갈로그어, 한국어로 번역된 샘플 투표용지가 비치되는 선거구 목록입니다.

  • 귀하의 투표 장소에 스페인어, 타갈로그어, 한국어로 번역된 투표 용지가 비치된다면, 선거일에 투표할 때 이를 직원에게 요청하십시오.
  • 귀하의 투표 장소에 원하는 언어로 번역된 샘플 투표 용지가 비치되지만, 선거일 전에 보고 싶다면, 저희 사무소 전화 530-886-5650 또는 인터넷 https://www.placercountyelections.gov/languages/, 또는 선거사무소 이메일 [email protected] 또는 우편주소 Placer County Elections, 3715 Atherton Road, Rocklin, CA 95765 을 이용하여 요청하실 수 있습니다.

ਭਾਗ 1 ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਵ ਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ੋਟਰ ੋਵਟਿੰਗ ੇਲੇ ਇਿੱਕ ਹ ਾਲੇ ਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਜਿੰਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇ ੋਟ ਪਾਉਣ ੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਪਾਵਰ ਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂਿੰ ਨਾਲ ਵਲਆਓ!

ਭਾਗ 2 ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ੋਟ ਪਾਉਣ ੇਲੇ ਇਿੱਕ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੋਂ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਪੈਵਨਸ਼, ਟੈਗਾਲੋਗ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਾਲੇ ਵਦਨ ੋਵਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛੋ। • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਮੂਨਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂਿੰ ਚੋਣ ਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਿੰ 530-886-5650 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, https://www.placercountyelections.gov/languages/ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂਿੰ [email protected] ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ Placer County Elections, 3715 Atherton Road, Rocklin, CA 95765 ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
151108231135231243251268356014511573
157201231139231244254000451203511801
157212231147231245254101451207511804
157214231148231247254103451208511902
157218231149231248254194451209511924
157225231150231253254198451408511925
157226231151231257254203451409511928
157306231152231258254294451410511929
157311231153231259254297457120511930
157318231163231261254307457122511948
157322231172251140254308457203551241
231122231185251141254403457211551242
231124231237251167254405457303551251
231126231238251263254508457314551252
231131231239251265254599511530551254
231134231240251266356002511542551255
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
Spanish
Español
551301551365551443551460551507551549
551341551375551445551461551508551553
551343551380551446551462551509551557
551345551429551447551463551510551558
551348551430551448551466551514551559
551352551431551449551467551515551564
551353551432551450551468551516551569
551354551433551451551469551519551574
551355551434551452551470551520551590
551356551435551453551472551526552009
551357551437551454551474551532552012
551358551438551455551477551533552015
551359551439551456551489551534
551360551440551457551490551537
551361551441551458551493551538
551362551442551459551504551545
Tagalog
Tagalog
Korean
한국인
Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ
131101356001157205
131103356018157502
151107356019157503
231120
231121